مهدي حيدري

 مهدي حيدري متولد 1336 تهران

- عضو انجمن سراميك آمريكا
A.C.S  و انجمن كرافت انگليس همکار افتخاری در موسسه آموزش Hands on Clay آمریکا

- دوره تخصصي
Post Reduction و  Raku در مونتليمار فرانسه

- دوره تخصصي سراميك پيشرفته در دانشگاه
C.S.U.N آمريكا

- آموزش سفال و سراميك در موسسات هنري و مراكز دانشگاهي الزهرا ، سوره

:نمايشگاه ها

- بي ينال سفالگران موزه هنرهاي معاصر 71-80
 

- موزه آبگينه و سفالينه 73


- اولين نمايشگاه آثار حجمي موزه هنرهاي معاصر 75

 

- لوح تقدير اولين نمايشگاه آثار حجمي 75


- نمايشگاه تخصصي چيني و سراميك ـ نمايشگاه بين المللي تهران ـ 69-77


- لوح تقدير بي ينال سفالگران 75-80
 

- اولين و دومين نمايشگاه گروهي انجمن سفالگران ـ گالري لاله ـ گالري گلستان 78


- موزه ميدان آزادي 79


- نمايشگاه انفرادی گالري سعد آباد 81

 

- گالری کمال الملک 82

 

- گالری آسياب 83

 

- نمايشگاه مبلمان و دکوراسيون نمايشگاه بين المللی  تهران 84

 

   
  Copyright 2005 by Katibeh Art Studio. All rights reserved.